MERDÉKA TINA PENJAJAHAN NAPSU

1030

Dewandakwahjabar.com– PANGÉLING-ngéling HUT kamerdékaan NKRI taun ieu dilakukeun sanggeusna kaum muslimin réngsé ngalaksanakeun ibadah shaum Romadhon sabulan campleng. Bisa disebutkeun umat Islam kudu ngarebut kamerdékaan tina dua hal; kahiji merdéka tina penjajahan bangsa asing, kadua merdéka tina penjajahan hawa napsu.

Genep puluh dalapan (68) taun nu kaliwat, ieu nagri téh tigebrus kana jungkrang penjajahan, tapi alatan jihad para pahlawan ieu nagri bisa bébas tur merdéka nepika urang bisa bébas ngajalankeun pamaréntahan ku sorangan. Tapi sanajan geus merdéka 68 taun, tetep wé rahayat mah can sapuratinana bisa ngarasaan ni’matna kamerdékaan anu sajati. Nagri anu kasohor subur ma’mur gemah ripah loh jinawi téh kiwari keur dijajah ku para oknum inohong anu jiwana dijajah ku hawa napsu. Pirang-pirang kasus korupsi jeung sogok anu dilakukeun ku para élit partai anu keur kumawasa, anu méakkeun harta nagara triliunan rupiah mangrupa bukti nyaliarana penjajahan hawa napsu ka bangsa urang.

Lamun téa mah urang jeung sakabéh inohong ieu nagri enya-enya ngajalankeun spirit Romadhon, nya sanggeusna Romadhon ieu nagri bakal jadi ma’mur. Sabab salah sahiji atikan shaum nyaéta latihan nahan diri tina ngapimilik harta nu lain hakna atawa nahan diri tina ngapimilik harta ku cara nu teu halal.

Geus sababaraha taun umat Islam ngalaksanakeun ibadah shaum Romadhon, tapi naha korupsi jeung kolusi masih kénéh meuweuh di nagri urang? Hal ieu disababkeun kalolobaan umat Islam ngajalankeun shaumna ngan saukur sérémonial wungkul alias ngan saukur nahan lapar jeung hanaang wungkul.

Idéalna spirit Romadhon bisa dilarapkeun dina sawelas (11) bulan séjénna sabab penjajahan napsu lumangsung salilana, lain ngan sakadar dina Romadhon wungkul. Sabab manusa salilana bakal dijajah ku dua perkara nyaéta syétan jeung hawa napsu. Hiji-hijina cara nu bisa ngéléhkeun éta penjajahan nyaéta kataatan ka Alloh SWT.

Syétan geus ikrar di payuneun Alloh SWT yén manéhna bakal nyasarkeun anak incu Adam saperti anu dijelaskeun dina surat al-Hijr ayat 39-42 anu unggelna: “Iblis nyarita; Ya Alloh kusabab Anjeun tos netepkeun yén kuring sasar, kuring pasti bakal ngajadikeun kajahatan karasana éndah pikeun maranéhna di bumi jeung kuring baris nyasarkeun maranéhna kabéh, kajaba hamba-hamba Anjeun anu pinilih dinatara maranéhna. Alloh ngandika: Ieu jalan anu lempeng, saéstuna anjeun (lblis) moal boga kawasa ka hamba-hamba Kaula, kajaba anu nuturkeun ka anjeun nyaéta jalma anu sasar”.

Penjajah anu kadua anu pangbahayana pikeun manusa nyaéta hawa napsu, sabab ampir sakabéh manusa arang anu bisa nyingkahan manéh tina penjajahan napsu ieu. Hal ieu dijelaskeun dina surat al-Jaatsiyah ayat 23: “Naha anjeun henteu ningali kaayaan jalma anu ngajadikeun hawa napsuna minangka pangéran anu diutamakeun jeung dituturkeun, terus manéhna disasarkeun ku Alloh sanajan manéhna boga élmu, sarta dipoékkeun pangdéngé jeung haténa sarta diayakeun panutup kana panénjona. Nya saha deui nu bisa méré hidayah ka manéhna sanggeus Alloh ngajadikeun manéhna kawas kitu?” …… SELENGKAPNA TIASA DIBACA DI MAJALAH BINA DA’WAH NO. 401/AGUSTUS 2013.