Drs. H. Kuswari Mihardja, M.Pd.: PKI MEUNANG PANYALINDUNGAN

706

PRÉSIDÉN Jokowi beuki katémbong léngkahna nu matak ngabahayakeun pikeun kaom muslimin. Nu écés kapintonkeun mah PKI nu baheula rék kudéta, ayeuna meunang panyalindungan ti pamaréntah. Anak incuna PKI ngahaja nyepeng sababaraha jabatan nu penting di PDI Perjuangan. Malah dina nyarita ka média massa écés pisan yén maranéhna boga balitungan jeung kaom muslim.

Kaharti lamun kitu téa mah, lantaran PKI kacida ceuceub jeung ijid ka kaom muslim. Sok komo dina taun 1965 tug nepi 1975, loba anggota PKI anu ditéwak atawa ditémbak ku tentara. TNI dibantu umat Islam ngudag jeung néangan kader PKI nu  aya dimana baé. Malah geus teu anéh lamun  baheula di unggal walungan sok loba jalma nu geus paéh kalawan dina kaayaan nu pikawatiran. Dina keur kitu mah, éstuning nyawa téh geus taya hargaan. Papada bangsa Indonésia silih paéhan kulantaran béda pamadegan.

Rék teu jadi musuh kumaha, apanan PKI mah geus écés teu percaya kana agama. Malah agama dianggapna racun anu ngabahayeun. Kusabab kitu umat Islam kudu dilawan sarta dipaéhan, lantaran bisa jadi panghalang dina nanjeurkeun program komunis. Teu jauh béda jeung jaman Jahiliyah waktu Islam mimiti diwanohkeun ku Rasulullah SAW. Apan loba kaom muslimin disiksa malah dipaéhan kusabab percaya yén Alloh SWT nu kudu disembah sarta teu aya deui Pangéran kajaba Alloh.

Komunis mah salawasna bakal nyieun balitungan jeung umat Islam, sabab kayakinanna jauh béda ibarat langit jeung bumi. Matak umat Islam teu mungkin bisa ngahiji jeung jalma nu teu ngabogaan Pangéran hirup kumalendang di alam dunya. Nya nepi ka kiamat ogé pasti bakal paséa. Ajaran komunis mah écés dijieun ku jalma. Nya gegedugna téh Karl Marx téa. Manéhna nyieun buku kandel nu dijudulan Das Capital. Eusi éta buku salah sahijina yén kahirupan di dunya nuturkeun gerak nu geus diatur ku alam. Alam geus méré jalan sangkan manusa bisa mintonkeun kakuatanana pikeun nyanghareupan hirup. Agama mah candu sarta ngan saukur lamunan wungkul.

PKI mah geus ti awalna kénéh boga pamadegan moal eureun pikeun nanjeurkeun komunis ka bangsa Indonésia, sabab dunya bakal meunang kamakmuran sarta raharja lamun sapapait samamanis. Kulantaran kitu, rahayat kudu dirojong sangkan boga pakaya nu ajeg. Éta jalannna kudu ku méré pitulung ka rahayat nu hirupna balangsak.

Geus écés ayeuna mah léngkah PKI téh, kusabab meunang panyalindungan ti nagara, maranéhna ayeuna keur ngagalaksak sarta ngutak-ngatik ka umat Islam. Malah para pangsiunan jénderal geus loba nu ngingetan sangkan umat Islam taki-taki kana gerakan PKI anu geus atra aya di pamaréntahan sarta di législatif. Maranéhna bébas nyieun program sangkan Indonésia bisa dikomuniskeun dina taun-taun nu bakal datang.

Hiji jalan anu keur ditarékahan ku pamaréntahan Jokowi nyaéta aya gawé bareng jeung China. Urang apal yén Nagara China idéologina Komunis. Malah anu ayeuna keur nyepeng kakawasan di China Partai nu kuat sarta gedé pangaruhna nyaéta Partai Komunis China. Ieu partai komunis meunang pangrojong ti rahayatna, malah unggal Pemilu geus pasti nu meunang téh partai komunis.

Ayeuna urang kudu su’udhon ninggali raketna Indonésia jeung China. Malah dina sababaraha waktu katukang, Jokowi ngahaja datang ka Présidén China pikeun meungkeut gawé bareng sarta aya injeuman duit triliyunan nu rék dipaké pikeun ngawangun Indonésia. Nya kabuktian yén éta injeuman téh dipaké pikeun proyék Keréta Api Cepat anu biayana kacida pisan gedéna.

Proyék karéta api cepat geus diresmikeun ku Jokowi. Tapi béh dieu jadi obrolan panjang nu teu puguh alang ujurna. Malah silih salahkeun sarta loba nu teu panuju kana éta proyék. Pakar tranportasi ogé teu cicingeun méré koméntar kalawan basa nu matak panas kadéngéna. Pon kitu oge Yusril Ihza Mahéndra milu icikibung  pikeun ngomong éta proyék nu bakal ngabalukarkeun ieu nagara aya dina kaayaan bahaya sabab hutang luar negeri beuki ngagedéan, nu antukna bangsa Indonésia teu bisa mandiri sarta nagara bisa jadi jajahan China boh dina ékonomi atawa dina politik.

Urang kudu tarapti sabab ieu nagara aya dina cecepengan jalma nu poékeun jeung sasar jalan. Nu antukna kaom muslimin bakal dijadikeun obyék ku jalma-jalma kafir. Umat Islam bakal dijadikeun tumbal sarta ulah anéh lamun kaayaan bangsa jeung nagara beuki kacow. Urang nyalindung ka Alloh SWT ti jalma-jalma kafir nu rék ngancurkeun umat Islam. Sabab jalma kafir écés pisan dina surat al-Baqarah 6 ogé “Saéstuna jalma-jalma kafir sarua baé pikeun maranéhna, naha anjeun  mére naséhat atawa henteu, maranéhna moal ariman”. Cag! ***